International Relations Office Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
IRO Services
VISA
Passport
Form Document
 
Form Document กลับหน้าหลัก

Collaborative Project Proposal

แบบติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

Project Idea form - Collaborative Project between Thaksin University and Chongqing University

Project Idea form - Collaborative Project between Thaksin University and Illinois State University

แบบฟอร์มเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

แบบฟอร์มเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์

แบบสำรวจแผนการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบัน/องค์กรในต่างประเทศ

แบบสำรวจความต้องการในการทำความร่วมมือกับ Chongqing University

แบบสำรวจความต้องการในการทำความร่วมมือกับ Illinois State University

แบบติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ SEED 2019

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด 7.1ค - 1 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound) และตัวชี้วัด 7.1ค - 2 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปทำกิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound)

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ SEED 2018

แบบติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบันในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

แผนการเตรียมการรองรับความเป็นนานาชาติของคณะ ระยะ 5 ปี (2561 - 2565)

แผนการเตรียมการรองรับความเป็นนานาชาติของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนิสิตระหว่างประเทศ (Follow up mini SEED)

แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560   

แบบแผนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ